ملاقات مردمی با مدیرکل محترم در روز های دوشنبه هر هفته در دفتر ایشان برگزار شده و به صورت چهره به چهره امکان بیان درخواست، مشکلات و دغدغه های مردم عزیزمان فراهم گردیده.

شما میتوانید جهت دریافت نوبت و هماهنگی با تلفن مستقیم دفتر مدیر کل
 
031-36700251
031-36688098


و یا تلفن های گویا به شماره

031-36693450-3

داخلی های :   302 - 303 - 306

تماس حاصل فرمائید

سیمای منابع طبیعی شهرستان اردستان

شهرستان اردستان یکی ازشهرستانهای کویری استان اصفهان میباشد که ازشمال به کویروازجنوب به شهرستان اصفهان وازشرق به شهرستان نائین وازغرب به شهرستان نطنزمحدود است .
وسعت کل شهرستان حدود 000/250/1 هکتارمیباشد که ازاین سطح حدود 120 هزارهکتارشنزارهای حاشیه کویرهستند که حرکت شنها همیشه ازاهمیت خاصی برخورداربوده است ازاین روازسال 1351 مطالعه وتحقیق درخصوص چگونگی تثبیت شنهای روان شروع وعملاً اززمستان 1352 عملیات اجرائی – بیولوژیکی ( نهالکاری – بذرپاشی وبذرکاری ) آغازوهمچنان ادامه دارد ودرنتیجه بیش از70 هزارهکتارازشنزارها تبدیل به عرصه احیاء شده وجنگلهای دست کاشت شده وخطرتهدید شنهای روان علیه شهرها ، روستاها ، راههای ارتباطی ، زمینهای کشاورزی ، راه آهن ، صنایع و... عملاً متوقف شده است . شهرستان اردستان ازلحاظ آب وهوائی جزء مناطق گرم وخشک ومعدل درجه حرارت سالیانه درطی 10 سال 54/17 درجه سانتیگراد وسردترین ماه سال دیماه وگرمترین ماه سال تیرماه میباشد ومعدل حداقل درجه حرارت سالیانه برابر14/10 درجه سانتیگراد وحداکثر6/25 درجه سانتیگراد میباشد . متوسط بارندگی 10 ساله 5/117 میلی متروعمدتاً ازآبانماه شروع وتا پایان اردیبهشت خواهد بود وحد اکثربارندگی درماههای بهمن واسفند صورت میگیرد ومجموعه روزهای یخبندان بطورمتوسط 55 روزبیستردردی وبهمن گزارش شده است . ماههای خشک سال ازاردیبهشت شروع وتا اواخرمهرماه ادامه دارد . شهرستان اردستان درطول جغرافیائی 52 درجه و22 دقیقه شمالی وعرض جغرافیائی 33 درجه و22 دقیقه شمالی قراردارد . ارتفاع ازسطح ابهای آزاد 1209 مترومرتفع ترین نقطه آن 3200 مترمیباشد . همچنین دارای یک پلایا معروف به چاله کویری دق سرخ می باشد . شهرستان ازمنابع زیرزمینی ( 200 حلقه چاه عمیق – 600 رشته قنات ) میباشد . سطح اراضی کشاورزی حدود 16 هزارهکتار( 12 هزارهکتارزراعی و4 هزارهکتارباغی ) میباشد ازلحاظ تقسیمات جغرافیائی دارای سه شهراردستان ، زواره ومهاباد ویک بخشداری وهفت دهستان بنامهای علیا ، سفلی ، برزاوند ، گرمسیر، ریگستان کچووهمبرات میباشد .
کل مراتع شهرستان اردستان 750/962 هکتاراست ، شامل مراتع ییلاقی دربخش جنوبی شهرستان با وسعت 435000 هکتارومراتع میانبد وقشلاقی دربخش شمالی شهرستان به میزان 750/572 هکتارمیباشد ازلحاظ درجه بندی مراتع ییلاقی درسطح مراتع درجه 3 ومراتع قشلاقی درسطح مراتع 4 و5 میباشد . تعداد دام شهرستان حدود 000/300 واحد دامی که ازاین تعداد حدود 2 هزارنفرشترمیباشد حدود 150 هزاررأس گوسفند وبزدرفصل ییلاق به مراتع خارج ازشهرستان شامل ( فریدونشهر، نطنز، میمه ) کوچ میکنند .
پوشش غالب مراتع ییلاقی شهرستان ( انواع درمنه دشتی ، درمنه کوهی ، انواع گون ، کارتک وغیرو ) پوشش غالب مراتع قشلاقی شهرستان ( درمنه دشتی ، انواع تاغ ، اشنیان ، انواع شور، قلم و.... )
محصولات فرعی مراتع ییلاقی کتیرا وریواس ومراتع قشلاقی کلیاب ، زیره سیاه وقارچ میباشد .
1.جنگلهای مصنوعی شهرستان اردستان : جنگلهای دست کاشت شهرستان اردستان
ازسال 1352 درقالب پروژه تثبیت شنهای روان درمناطق شنزارحاشیه کویربا استفاده ازگونه های ( انواع تاغ ، اسکمبیل ، انواع گز، انواع آتریپلکس ، اشنیان وقره داغ ) به مرحله اجرا درآمده وتا سطحی حدود 70 هزارهکتارجنگل مصنوعی ایجاد گردیده است . گه با هدف تثبیت شنهای روان ، حفاظت خاک ، بهبود مسائل زیست محیطی بازسازی واحیای مراتع فقیرکویری وبیابانی وغیره به مرحله اجرا درآمده است .
2.جنگلهای طبیعی شهرستان :
درگذشته نه چندان دورشهرستان اردستان دارای سطح وسیعی ازجنگلهای طبیعی بود که دراثردخالتهای انسانی ازبین رفته اند وتنها آثارکمی ازآنها باقیمانده است شامل جنگلهای تاغ – گز- اسکمبیل وقیچ درحاشیه کویروجنگلهای بادام کوهی – بنه – انجیرکوهی – درمناطق کوهستانی که درحال حاضرآماردقیقی ازسطح آنها دردست نیست .
3.پراکنش ووسعت مراتع شهرستان اردستان :
شهرستان اردستان دارای سطحی حدود 960 هزارهکتارمیباشد که شامل مراتع ییلاقی میانبد وقشلاقی وکویری وبیابانی تقسیم بندی میشود .
1-3- مراتع ییلاقی شهرستان اردستان :
این مراتع درنیمه جنوبی شهرستان که بیشترمنطقه کوهستانی باشرائط آب وهوای معتدل وسرد قراردارد سطح آن حدود 430 هزارهکتارمیباشد . تاریخ ورود به مراتع ییلاقی شهرستان اول خرداد ماه وخروج آن آخرشهریورماه هرسال میباشد بیشتراین مراتع جزء مراتع درجه 3 بوده وپوشش غالب سطح آن شامل گونه های ( انواع درمنه دشتی وکوهی انواع گون – کارتک وقیچ ) میباشد .
2-3- مراتع قشلاقی ومیانبد :
این مراتع درنیمه شمالی شهرستان درمناطق کم ارتفاع وگرمسیرقراردارند وبیشترشامل مراتع بیابانی وکویری است سطح آن حدود 530 هزارهکتارمیباشد . تاریخ ورود دام به مراتع قشلاقی اول آذرماه وتاریخ خروج آخراسفند ماه هرسال می باشد همچنین تاریخ استفاده ازمراتع میانبد ماههای فروردین واردیبهشت ومهروآبان میباشد ، این مراتع فقیروجزء مراتع درجه 4 و5 میباشد وپوشش غالب آن شامل گونه های ( انواع تاغ – اشنیان – انواع درمنه دشتی – انواع اسکمبیل – خارشتر- انواع سالسولا – قلم وپرند ) میباشد .

 
                         
درحال بارگزاری