غرس نهال در خیریه سالمندان و معلولین کوثر اردستان

به مناسبت روز درختکاری غرس نهال در خیریه سالمندان و معلولین کوثر اردستان با رعایت پروتکل های بهداشتی به همراه تعدادی از مسئولین شهرستان انجام شد.

محمدحسین قاسم زاده رئیس هیئت مدیره این مرکز گفت :این مرکز حدود پنج هکتار است که بیش از 30درصد آن فضای سبز بوده و به مناسبت روز درختکاری 150 تا 200 اصله نهال غرس می شود.