بذرپاشی آنغوزه شیرین در مراتع پیناوند شهرستان اردستان

به گزارش روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردستان بذرپاشی آنغوزه شیرین در مراتع پیناوند شهرستان اردستان با هدف تقویت پوشش گیاهی منطقه و بهره‌برداری از محصول این گیاه مرتعی اجرا شد.

حسین راهدان کارشناس جنگل و مرتع شهرستان در این باره گفت: آنغوزه ،شیره گیاهی است که از تیغ زدن ریشه یا پایین ساقه از گیاه خارج می‌شود و از نظر دارویی اهمیت زیادی دارد و در درمان آسم و سیاه سرفه استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه آنغوزه شیرین از جمله گونه‌های سازگار و متناسب با اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه می‌باشد گفت در قالب این طرح 80 کیلوگرم بذر این گیاه پاشیده شد و پیش بینی می‌شود با توجه به بارندگی در روزهای آینده درصد موفقیت این عملیات افزایش یابد.
 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری